Tag - תאגיד

הקמת עסק מסוג עמותה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהי עמותה והאם העסק שברצונך להקים מתאים להגדרת יישות משפטית זו ויכול ליהנות מיתרונותיה.

 - עמותה היא תאגיד בין שני אנשים ו/או חברות או יותר שנתאגדו יחדיו לשם מטרה חוקית משותפת תוך ידיעה כי לא ניתן לחלק רווחים. ניתן לקרוא לגוף עמותה החל מרגע רישומה כעמותה ברשם העמותות. החוק על פיו תפעל העמותה הינו חוק העמותות, תש"ם – 1980.

  • תנאי לכינון העמותה הוא רישומה בפנקס העמותות (ס' 1 לחוק העמותות).

  • עמותות מקדמות מטרות מגוונות כגון: מטרות חברתיות, ציבוריות, תרבותיות...

  • עמותה תמיד תהיה בעלת אחריות מוגבלת (פס"ד פרי העמק נ' שדה יעקב).

  • לא ניתן באופן רשמי לחלק רווחים בין חברי העמותה אלא יש להחזירם למחזור הפעילות של העמותה. עם זאת, ניתן לשלם משכורות גבוהות לעובדים.