Tag - פעילות עסקית

הקמת עסק- עוסק מורשה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהו סוג ההתאגדות המשפטית המועדף.

להלן סקירה של הגדרת התאגדות משפטית מסוג "עוסק מורשה" , מעמדו המשפטי של העוסק המורשה ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

סעיף 52 (ב) לחוק מס ערך מוסף קובע  " אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק."

כלומר אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית, רשאי להירשם כעוסק מורשה ולמעשה זוהי ההתאגדות המשפטית הפשוטה ביותר בישראל.

טרם פתיחתו של העסק יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לאחר פתיחת התיקים יינתן מס' עוסק ולמעשה בכך הפכתם להיות עצמאיים בישראל.

עוסק מורשה כרוך בתשלום מע"מ וקיזוזו.

מחזור העסקאות

מחזור העסקאות של עוסק מורשה גבוה מ-79,482 (נכון ל1.1.2015) או נמנה עם רשימת בעלי המקצוע החופשיים, שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים, אף אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ79,482.

ישנם שני מסלול דיווח בהתאם למחזור עסאותיכם: מסלול חודשי/ דו חודשי.

השלכות משפטיות

מאחר והעסק הוא למעשה אתם, ההתנהלות העסקית והמשפטית ישירה מול בעל העסק ועל כן האחריות המשפטית היא מלאה, כך שלדוגמא  אם העסק צבר חובות, חובות אלו יהיו חובות פרטיים של בעל העסק ונושי העסק יוכלו לתבוע את בעל העסק באופן אישי להשבת החובות.