Tag - ניהול עסקי שותפות

הקמת עסק-שותפות

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך האם שותפות היא ההתאגדת המשפטית המתאימה לך. במאמר זה ננסה להסביר מהי שותפות, מעמדה המשפטי של ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

הגדרתה של שותפות מופיעה בפקודת השותפויות  התשל"ה – 1975 ובה מצויין כי שותפות היא  קבוצה של 2-20 איש שהתאגדה יחדיו לשם הקמת עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) משותף לשם הפקת רווחים. סעיף 3 (א) לפקודה קובע תנאי למספר החברים בשותפות על פיו בשותפות של עורכי - דין ורואי חשבון מספר השותפים יכול להיות גדול מ-20, כך שלמעשה אין הגבלה במספר השותפים.

רישום שותפות

סעיף 4 לפקודה קובע, כי רישום השותפות ייעשה תוך חודש מיום היווסדה, אולם אם לא נרשמה אין בכך כדי למנוע את היווסדה ופעולתה.

סעיף 7 לפקודה קובע, כי רישום השותפות יהיה באמצעות משלוח הודעה חתומה ע"י השותפים לרשם השותפויות

"רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

(1)   שם השותפות;

(2)   מהות העסק דרך כלל;

(3)   מקומו הראשי של העסק;

(4)   שמו המלא, מענו והגדרו של כל שותף;

(5)   שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך;

(6)   תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה."

ניהול עסקי שותפות

ניהול עסקי השותפות פשוט בעיקרו ואינו דורש עיניינים פורמליים כמו בחברה כדוגמת תקנון, אסיפת בעלי מניות וכדומה. אולם, המלצתנו הינה לערוך הסכם שותפות בין השותפים וזאת על מנת למנוע סכסוכים מיותרים ולמקסם את סיכויי הצלחת העסק. (כפי שיוסבר ביתר פירוט להלן)

חלוקת רווחים בשותפות

חלוקת הרווחים בשותפות תלויה בהגדרת השותפים, כלומר השותפים בינם לבין עצמם רשאים להחליט מה תהיה חלוקת רווחי העסק בינהם.

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת הינה שותפות שאחד או יותר משותופיה אינה חב בכל חובות השותפות, כי אם במקסימום סכום השקעתו בה.

מעמדו של השותף המוגבל פחותה מזה של שותף רגיל ואינו יכול לנהל את עסקי השותפות.

חשוב לציין, כי בניגוד לשותפות רגילה שאינה חייבת ברישום, תנאי לכינונה של שותפות מוגבלת הינו רישומה אצל רשם השותפויות.

הסכם שותפות (תקנות השותפות)

סעיף 20 לפקודה קובע "חובתם של שותפים היא לנהל את עסקי השותפות לתועלת המשותפת, להיות ישרים ונאמנים איש עם רעהו ולמסור לכל שותף או לבא-כוחו חשבונות נכונים ומידע שלם בכל ענין הנוגע לשותפות."

אולם, אין בכך כדי לגרוע מחיוניותו של הסכם השותפות מאחר והוא זה שלמעשה מסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של השותפים, חלוקת הפעילות בינהם, רווחים, פתרון מחלוקות ועוד. עריכת הסכם שותפות בין השותפים תמנע מחלוקות בעתיד ויש בהסכם זה כדי למקסם את הסיכויים להצלחתה.

נושאים עיקריים שייקבלו ביטוי בהסכם השותפות

הקמה ורישום

 • שם השותפות

 • הון השותפות, השקעות בעליה וחלוקת רווחים

 • מטרות השותפות

 • תקופת השותפות

 • ניהול השותפות

 • חלוקת עבודה בין השותפים

 • ניהול ספרי חשבונות השותפות

 • התחייבויות השותפים

 • מנגנון פתרון מחלוקות

 • פירוק השותפות

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת

 • שינוי שם

 • שינוי מען

 • שינוי בפרטי מורשה חתימה

 • שינוי תקנות השותפות (הסכם המייסדים)

 • שינוי מהות העסק

 • שינוי בשותפים ובפרטיהם

 • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

  הרחקת שותף

  סעיף 35 לפקודה קובע, כי שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות, אלא אם ניתנה סמכות לעשות כן בהסכם מפורש שבין השותפים 

  פרישת שותף

סעיף 36 לפקודה קובע, כי במידה ולא הוסכם על תקופה קצובה לקיום השותפות, רשאי כל אחד מהשותפים לפרוש בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב לשאר השותפים על רצונו

פרוק שותפות

פרק ח' לפקודה סעיפים 41-55 עוסקים בפירוק השותפות. השותפות תפורק במקרים הבאים:

 • אם הוקמה לתקופה קצובה – בגמר התקופה

 • אם הוקמה למטרת עסקה יחידה או עסק אקראי בתום העסקה או העסק

 • אם הוקמה לתקופה לא מוגדרת ברגע שאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות

 • כל האמור לעיל הינו בכפוף להסכם שבין השותפים

 • פירוק שותפות לתקופה לא מוגדרת יהיה בתאריך שמסר השותף ואם לא ציין השותף תאריך ייראו את תאריך ההודעה כמועד סיום השותפות

  פירוק מחמת מוות או פשיטת רגל

     מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם.

  פירוק מחמת שעבוד

     במידה ואחד השותפים חושש שחלקו בשותפות עומד להיות משועבד בגין חוב אישי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.

  פירוק מחמת איסור

     בקרות מעשה הגורם לשותפים או לשותפות לעשות מעשה אסור

  פירוק על פי בית המשפט

  בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות בית המשפט במקרים הבאים:

 • בית המשפט השתכנע כי אחד השותפים אינו שפוי בדעתו.

 • אחד השותפים, אינו יכול למלא את חלקו בשותפות בדרך קבע

 • אחד השותפים, לדעת בית המשפט אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות.

 • אחד השותפים, מפר במזיד או בדרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בענינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות.

 • לא ניתן לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.

 • במידה ונוצרו נסיבות שלדעת בית המשפט פירוק השותפות למעשה יהיה צעד של צדק ויושר.

אגרות

 • רישום שותפות כללית 966 ש"ח (מעודכן ל-2015)

 • אגרה שנתית שותפויות (מעודכן 2015)

  • עד 28.2.15 1,130 ש"ח

  • מה-1.3.15 1,502 ש"ח