Tag - מס הכנסה

האם כדאי להקים חברה בע”מ או לנהל פעילות כעוסק מורשה

טרם הקמת העסק מתחבטים היזמים בשאלה כיצד לנהל את פעילותם העסקית, האם באמצעות חברה או באמצעות עוסק מורשה? במאמר זה ננסה לציין בקצרה את ההבדלים המהותיים בין חברה לעוסק מורשה בתקווה, כי אלו יעזרו לכם לקבל החלטה שקולה יותר מהי המסגרת המשפטית הנכונה בעבורכם ובעבור פעילותכם העסקית:

הגדרת עוסק מורשה וחברה

עוסק מורשה – כל אדם (ולעניין זה אף שותפות), אשר מעוניין להקים עסק עצמאי רשאי לפנות למע"מ ולהירשם כעוסק מורשה. בעת הרישום יקבל העוסק מספר עוסק מורשה (עפ"י רוב ת.ז. של העוסק או מספר השותפות במידה והשותפות רשומה), שישמש כתעודת הזהות של העסק. מרגע הרישום חייב העוסק להנפיק חשבוניות מס בתוספות שיעור המע"מ הקבוע (כיום 17%) בגין כל הכנסה של העסק. הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור – עוסק מורשה - מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו גבוה מ-77,993 ש"ח בשנה. מדווח על הכנסותיו פעם בחודשיים. כמו גם מדווח למס הכנסה וביטוח לאומי. עוסק פטור - במידה וסכום הכנסות העוסק קטנות מסכום של 77,993 ש"ח  בשנה רשאי העוסק לפנות למע"מ ולהיות מוכר כעוסק פטור ולדווח על הכנסותיו והוצאותיו פעם בשנה. חברה  - חברה בע"מ היא גוף משפטי שקיים מתוקף חוק החברות. חברה נוסדת לאחר אישור רשם החברות על רישומה וקבלת מספר חברה. כל אדם רשאי להקים חברה כל עוד מטרות החברה  חוקיות. כיום גם אדם אחד רשאי להקים חברה (חברת יחיד) חברה חייבת שיהיה לה תקנון שם יצויינו – פרטים בדבר  הון המניות, הגבלת האחריות של בעלי המניות, זכויות וחובות של בעלי המניות ואופי ניהול החברה. חברה בעירבון מוגבל – לרוב תהיה החברה בעירבון מוגבל, היינו במקרה של קריסת החברה עקב חובות כספיים, יהיו בעלי המניות בחברה אחראים לחובות אלו עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. במקרים מסויימים בהם ניתן יהיה להוכיח שבעלי המניות לא  פעלו עפ"י הנדרש בדין ניתן  יהיה לחייב את בעלי המניות במלוא חובות החברה על ידי הליך הנקרא הרמת מסך ההתאגדות. יובהר, כי בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין אינם יכולים להקים חברות בעירבון מוגבל ולעולם יהיו אחראים למלוא חובות חברתם!

תהליך ההקמה

עוסק מורשה -  על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. כיום מתאפשרת פתיחת תיקים אלו באמצעות האינטרנט. חברה – על מנת להקים חברה יש להגיש מסמכי פתיחת חברה לרשם החברות (בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה של 2,558 ש"ח לרשם החברות) וכן תיק במס הכנסה ובמע"מ. במידה והחברה מעסיקה עובדים יש לפתוח תיק בביטוח הלאומי ותיק ניכויים במס הכנסה.

אחריות

עוסק מורשה – ניהול עסקים באמצעות עוסק מורשה משמעותו, כי הבעלים אחראים באופן אישי לכל הפעילות העסקית, לרבות אחריות פיננסית במקרה של הפסדים כספיים, אחריות פלילית במקרה של הגשת כתב אישום לדוגמא בניית פרגולה או סגירת חורף ללא היתר. חברה – קיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי מניותיה כך, שבמקרה של הפסדים ניתן לתבוע את החברה ולא את בעלי מניותיה באופן אישי. חשוב לציין, כי במידה ובעלי המניות ערבים באופן אישי לחובות החברה (חלקם או כולם) ניתן לתבוע אותם באופן אישי בגין ערבותם זו.

מס על הכנסה

עוסק מורשה – הכנסתו האישית של עוסק מורשה הינה על פי מדרגות מס עד לתקרה של 45%. תשלום זה עפ"י מדרגות המס משולם כמקדמה לרשויות המס פעם בחודשיים. בסוף שנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי מתבצעת בדיקה במידה והמקדמות עלו על ההכנסה יהיה הנישום זכאי להחזר המס העודף ממס הכנסה. חברה – שיעור מס החברות בשנת 2012 הינו 25%. בעלי מניותיה של החברה אם מועסקים על ידה (כלומר השותפים) ממוסים עפ"י גובה משכורתם כשכירים לכל דבר. בנוסף במידה ובסוף שנה קיימים לחברה רווחים (דיבידנדים) ובעלי המניות רוצים להוציא רווחים אלו מהחברה ממוסה הדיבדנד בשיעור של 25% טרם החלוקה לבעלי המניות.

ביטוח לאומי

עוסק מורשה -  חייב בתשלום ביטוח לאומי של אחוז מסויים מהרווח. חברה – חברה אינה משלמת ביטוח לאומי. בעלי המניות בחברה משלמים ביטוח לאומי כשכירים לכל דבר עפ"י גובה הכנסתם.

ניהול פנקסי חשבונות

עוסק מורשה – רשאי לבחור האם לנהל את פנקסי החשבונות בצורה כפולה או יחידנית. חברה -  חייבת לנהל פנקס חשבונות כפול.

הפסקת פעילות

עוסק מורשה – במקרה של הפסקת פעילות ובמידה ולא קיימים חובות כל שהם, תהליך סגירת העוסק מורשה (שותפות) מול רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי פשוט ומהיר. חברה – במקרה של הפסקת פעילות, יהיה צורך בפירוקה של החברה וקבלת סטטוס "מחוקה ומחוסלת" ברשם החברות. פעולה זו ארוכה ומסובכת, אף כי כיום קיימים תהליכים מזורזים, לדוגמא: חברת יחיד המתפרקת מרצון ללא חובות כלשהם

 סוגי פירוק חברה

פירוק מרצון – בעלי מניות החברה יוזמים את הפירוק מרצונם. פירוק ע"י/בפיקוח בית המשפט -  הפירוק מתבצע ע"י ו/או בפיקוח בית המשפט. בית המשפט המוסמך לעניין זה הינו בית המשפט המחוזי. פירוק ע"י נושים – מתבצע כאשר החברה אינה משלמת את חובותיה לנושים השונים, לרבות עובדי החברה עצמה ואלו ביוזמתם פונים לבית המשפט על מנת לפרק את החברה.

תדמית ומוניטין

לרוב התדמית הקיימת לחברה אל מול לקוחותיה, ספקיה, רשויות גבוה יותר במקרה של חברה מאשר זה של העוסק המורשה שלרוב נתפס כעסק קטן ללא היקפים /ואו פעילות נרחבים.

העסקת עובדים

ההחלטה לפתוח עסק עצמאי מעמידה את בעליו בפני סיטואציה חדשה לחלוטין והיא העסקת עובדים.

האחריות המשפטית הכרוכה בהעסקת עובדים הינה משמעותית ביותר ובמאמר זה נבחן באופן קצר ותמציתי את הסוגיות העיקריות בכל הקשור להעסקת עובדים.

העסקת עובדים מחייבת את המעסיק בדיווח לרשויות המס ולפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי במשרד השומה באישור שבו מתנהל העסק.

באחריות המעסיק לדווח לפקיד השומה על משכורתו של העובד ולהעביר למס הכנסה כל חודש את המס שנוכה במקור ממשכורתו של העובד.

כמו כן באחריותו של המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, לרבות אם מדובר בעובדים זמניים ועובדים זרים. אי תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות הינם עבירה פלילית!

על המעביד חלה חובת הודעה לעובד על תנאי העסקתו הכוללים בין השאר את הנושאים הבאים:  זהות המעביד והעובד, תאריך התחלת העבודה ומשך תקופת העבודה, תיאור התפקיד

ציון שמו ותוארו של הממונה הישיר על העובד

סך כל התשלומים המגיעים לעובד,  ומועדי התשלום (במידה והשכר נקבע על פי דירוג בעקבות הסכם קיבוצי יש לציין את הדירוג ודרגת העובד)

אורכו של יום העבודה או שבוע העבודה, סוגי תשלומים של המעביד והעובד עבור תנאים סוציאליים ופירוט שמות הגופים אליהם מועברים הכספים ועוד.

חשוב לציין כי בכל מקרה של שינוי תנאי העסקה חלה חובה על המעביד ליידע את העובד בדרך של מתן הודעה, למעט אם מדובר בשינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

בנוסף לכך על המעסיק להיות ער לנושאים רבים אחרים המעוגנים בדין כגון:

שכר מינימום, הוצאות נסיעה, שעות עבודה ומנוחה, הפסקות, חופשה שנתית, ימי אבל, דמי חגים, דמי הבראה, דמי מחלה, איסור שכר כולל, הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, פנקס שעות עבודה, הודעה מוקדמת לעובד בשכר, הטרדה מינית במקום העבודה, סיום יחסי עבודה, שימוע לעובדים, פיצויי פיטורין, פנסיה חובה ועוד.

כאמור לעיל מופיעים הנושאים העיקריים שעליהם חובה לתת את הדעת בעת העסקת עובדים, לפיכך התייעצות עם עורך דין בכל הקשור להעסקת עובדים עשויה למנוע הסתבכויות מיותרות בעתיד שלא פעם נגרמות בשל חוסר ידיעה ולא בשל כוונת מכוון.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.