Tag - מניעת סכנה לשלום הציבור

רישוי עסקים

רישיון עסק בא להבטיח, כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

החוק כולל למעשה 6 מטרות:

הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה

 מניעת סכנות לשלום הציבור

בטיחות של הנמצאים במקום העסק

מניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים

הבטחת בריאות הציבור

הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

כידוע הקמת עסק חדש כרוכה בהוצאה כספית משמעותית, על כן, בטרם קבלת כל החלטה על הקמת עסק רצוי שהיזם ייקח בחשבון את כל הדרישות שמעמיד בפניו החוק בכל הקשור לקבלת רשיון עסק.

לא פעם מתחייב היזם בחוזה שכירות לשם פתיחת עסק מסויים- לדוגמא מסעדה, ומגלה מאוחר יותר כי לא ניתן להוציא רשיון עסק למקום בשל סיבות שונות ומגוונות לדוגמא: גודלו של המקום אינו מאפשר פתיחת מסעדה מכיוון שלא ניתן לבנות מטבח בגודל הנדרש, סביבת המקום אינה מאפשרת פתיחת עסק מזון (התב"ע מאפשרת הפעלת משרדים בלבד ולא עסקי מזון) וכיו"ב.

כאן המקום לציין, כי המחוקק קבע שקיימות מספר קבוצות עסקים המחוייבות בהוצאת רישיון עסק כגון: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה, דלק ואנרגיה, חקלאות ובעלי חיים, מזון, מים ופסולת, עינוג ציבורי, נופש וספורט, רכב ותעבורה, שירותי שמירה ואבטחה, תעשייה, מלאכה כימיה ומחצבים.

ולפיכך עצם הפעלת עסק ברישיון כמוה כהצהרה בפני הציבור, כי העסק האמור עומד בתנאים שנקבעו בחוק כגון: דרישות חוקי תכנון ובנייה, כיבוי אש, בטיחות בעבודה, תנאי תברואה, מניעת מטרדים לסביבה, אישור הרשות המקומית וכיו"ב.

חשיבות נוספת להוצאת רשיון עסק, הינה האיסור החל על רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רשיון עסק תקף. כמו כן, יש לציין את העובדה שהפעלת עסק ללא רשיון הינה עבירה פלילית ובשל כך בעלי העסק צפויים לקבל צווי סגירה כנגד העסק, קנסות ואף עונשי מאסר.

בניגוד לעבר ניתן כיום לזהות בבירור מגמה הולכת ומתרחבת בקרב האזרחים על פיה נדרשים בעלי עסקים להציג רשיום עסק תקף בטרם כל התקשרות חוזית. דוגמא מצויינת לכך הם אולמות וגני האירועים שעליהם חלה חובת הוצאת רשיון עסק בשל השתייכותם לאחת מקבוצות העסקים טעוני הרישוי ועל כן מירב אולמות וגני האירועים פועלים במרץ רב להשגת רשיון עסק וזאת משני טעמים עיקריים האחד עמידה בדרישות החוק והשני אינטרס עסקי.

לסיום נציין, כי תהליך הוצאת רשיון העסק נעשה אל מול הרשות המקומית, תהליך זה ארוך ובירוקרטי מאוד ועל כן התייעצות והיעזרות באנשי מקצוע עשויה לצמצם באופן משמעותי את זמן הוצאת הרשיון.

כמו כן, בדיקה מקדמית עם הרשות המקומית כחלק מהליך הוצאת רשיון עסק תמנע לבטח מקרים בהם היזם מתחייב בקשר חוזי לפתיחת עסק המחוייב בהוצאת רשיון ומגלה בשלב מאוחר יותר כי על אף התחייבותו החוזית לא ניתן להוציא רשיון עסק.

מיותר לציין, כי הוצאת רשיון עסק תמנע הסתבכויות מיותרות עם החוק כגון: כתבי אישום, צווי סגירה לעסק, קנסות גבוהים ואף צווי מאסר כפי שצויין לעיל.

משרדנו יפעל בעבורך החל משלב הרעיון על פתיחת העסק וידריכך במהלך הבדיקות המקדמיות הנדרשות עד להוצאת רשיון העסק המיוחל.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.