Tag - מחזור כספי

האם להקים חברה?

האם להקים חברה?

לא פעם עולה שאלה איזו התאגדות משפטית עדיפה? חברה או עסק מורשה?

ובכן כמו תמיד התשובה תיבחן עפ"י דרישות העסק המתהווה, תוך התייעצות עם רו"ח וזאת על מנת להבטיח שסוג ההתאגדות מתאים לפעילות ולמחזורים הכספיים הצפויים.

מהי חברה?

חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה שהתאגדה ונרשמה כדין במרשם החברות ולפי חוק החברות התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות") . ולפיכך החברה בניגוד לבעלי מניותיה נושאת בחובות ובזכויות הקשורים לפועלה החל מיום פעילותה הראשון ועד ליום פירוקה.

זכות ההתאגדות

עפ"י החוק כל  אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את  החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

מספר בעלי המניות- חוק החברות התשנ"ט -1999 קובע כי חברה יכולה להיות של בעל מניות אחד.

משמעות הבעלות בחברה

נכסי החברה ורכושה שייכים לה, ועל כן הבעלות בחברה הינה באמצעות החזקת המניות  בה. הזכות לקבלת דיבידנד (רווח) תלויה ויחסית לכמות המניות בבעלות בעל המניות.

חשיבותה של החברה

חשיבותה העיקרית של החברה נובעת מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה מזו של בעלי המניות שלה. למעשה קיים חיץ בין החברה ובעלי מניותיה הנקרא בעגה המקצועית מסך ההתאגדות שללא הסרתו לא ניתן יהיה לחייב בעל מניות בחובות החברה.

הרמת מסך ההתאגדות

סעיף 6 לחוק החברות קובע כי מסך ההתאגדות יורם אך ורק אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

 (1) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

 (2) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה;

(3) אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החל.

לפיכך נובע, שבעלי המניות אינם חבים בחובות החברה ואינם חשופים לתביעות מנושי החברה, עקרון זה מאפשר לחברה למקסם את יכולותיה הכלכליות תוך נטילת סיכונים, יחד עם זאת יובהר, כי עיקרון זה הביא חברות וגופים רבים במשק לבקש ערבויות אישיות מבעלי המניות בחברה על מנת למנוע מצב בו נושי החברה יעמדו בפני שוקת שבורה בבואם לפרוע את החובות שאותם חבה להם החברה.

רצינות עסקית

חשוב מאוד לציין בעניין זה שרבים מהעסקים ומהגופים בישראל נוטים לראות בחברה כלי אלמנטארי להתנהלות עסקית, כך שעצם הקמת החברה יקל על בעלי מניותיה בהתנהלות היומיומית

לסיכום

היתרון המרכזי בהקמתה של חברה נעוץ בעובדה כי החברה הינה בעלת אישיות משפטית עצמאית באופן המקנה הגנה לבעלי מניות החברה מפני נושיה. לפיכך, כאשר מעוניינים ליטול סיכונים והתחייבויות במסגרת העסק, אך מעוניינים להגן על הרכוש האישי והפרטי, הקמתה של החברה וניהול העסקים באמצעותה הוא פתרון הולם נכון וראוי.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.