Tag - התאגדות משפטית

הקמת עסק- עוסק מורשה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהו סוג ההתאגדות המשפטית המועדף.

להלן סקירה של הגדרת התאגדות משפטית מסוג "עוסק מורשה" , מעמדו המשפטי של העוסק המורשה ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

סעיף 52 (ב) לחוק מס ערך מוסף קובע  " אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק."

כלומר אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית, רשאי להירשם כעוסק מורשה ולמעשה זוהי ההתאגדות המשפטית הפשוטה ביותר בישראל.

טרם פתיחתו של העסק יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לאחר פתיחת התיקים יינתן מס' עוסק ולמעשה בכך הפכתם להיות עצמאיים בישראל.

עוסק מורשה כרוך בתשלום מע"מ וקיזוזו.

מחזור העסקאות

מחזור העסקאות של עוסק מורשה גבוה מ-79,482 (נכון ל1.1.2015) או נמנה עם רשימת בעלי המקצוע החופשיים, שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים, אף אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ79,482.

ישנם שני מסלול דיווח בהתאם למחזור עסאותיכם: מסלול חודשי/ דו חודשי.

השלכות משפטיות

מאחר והעסק הוא למעשה אתם, ההתנהלות העסקית והמשפטית ישירה מול בעל העסק ועל כן האחריות המשפטית היא מלאה, כך שלדוגמא  אם העסק צבר חובות, חובות אלו יהיו חובות פרטיים של בעל העסק ונושי העסק יוכלו לתבוע את בעל העסק באופן אישי להשבת החובות.

 

 

האם להקים חברה?

האם להקים חברה?

לא פעם עולה שאלה איזו התאגדות משפטית עדיפה? חברה או עסק מורשה?

ובכן כמו תמיד התשובה תיבחן עפ"י דרישות העסק המתהווה, תוך התייעצות עם רו"ח וזאת על מנת להבטיח שסוג ההתאגדות מתאים לפעילות ולמחזורים הכספיים הצפויים.

מהי חברה?

חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה שהתאגדה ונרשמה כדין במרשם החברות ולפי חוק החברות התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות") . ולפיכך החברה בניגוד לבעלי מניותיה נושאת בחובות ובזכויות הקשורים לפועלה החל מיום פעילותה הראשון ועד ליום פירוקה.

זכות ההתאגדות

עפ"י החוק כל  אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את  החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

מספר בעלי המניות- חוק החברות התשנ"ט -1999 קובע כי חברה יכולה להיות של בעל מניות אחד.

משמעות הבעלות בחברה

נכסי החברה ורכושה שייכים לה, ועל כן הבעלות בחברה הינה באמצעות החזקת המניות  בה. הזכות לקבלת דיבידנד (רווח) תלויה ויחסית לכמות המניות בבעלות בעל המניות.

חשיבותה של החברה

חשיבותה העיקרית של החברה נובעת מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה מזו של בעלי המניות שלה. למעשה קיים חיץ בין החברה ובעלי מניותיה הנקרא בעגה המקצועית מסך ההתאגדות שללא הסרתו לא ניתן יהיה לחייב בעל מניות בחובות החברה.

הרמת מסך ההתאגדות

סעיף 6 לחוק החברות קובע כי מסך ההתאגדות יורם אך ורק אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

 (1) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

 (2) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה;

(3) אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החל.

לפיכך נובע, שבעלי המניות אינם חבים בחובות החברה ואינם חשופים לתביעות מנושי החברה, עקרון זה מאפשר לחברה למקסם את יכולותיה הכלכליות תוך נטילת סיכונים, יחד עם זאת יובהר, כי עיקרון זה הביא חברות וגופים רבים במשק לבקש ערבויות אישיות מבעלי המניות בחברה על מנת למנוע מצב בו נושי החברה יעמדו בפני שוקת שבורה בבואם לפרוע את החובות שאותם חבה להם החברה.

רצינות עסקית

חשוב מאוד לציין בעניין זה שרבים מהעסקים ומהגופים בישראל נוטים לראות בחברה כלי אלמנטארי להתנהלות עסקית, כך שעצם הקמת החברה יקל על בעלי מניותיה בהתנהלות היומיומית

לסיכום

היתרון המרכזי בהקמתה של חברה נעוץ בעובדה כי החברה הינה בעלת אישיות משפטית עצמאית באופן המקנה הגנה לבעלי מניות החברה מפני נושיה. לפיכך, כאשר מעוניינים ליטול סיכונים והתחייבויות במסגרת העסק, אך מעוניינים להגן על הרכוש האישי והפרטי, הקמתה של החברה וניהול העסקים באמצעותה הוא פתרון הולם נכון וראוי.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.