Tag - הקמת עסק

הקמת עסק-שותפות

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך האם שותפות היא ההתאגדת המשפטית המתאימה לך. במאמר זה ננסה להסביר מהי שותפות, מעמדה המשפטי של ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

הגדרתה של שותפות מופיעה בפקודת השותפויות  התשל"ה – 1975 ובה מצויין כי שותפות היא  קבוצה של 2-20 איש שהתאגדה יחדיו לשם הקמת עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) משותף לשם הפקת רווחים. סעיף 3 (א) לפקודה קובע תנאי למספר החברים בשותפות על פיו בשותפות של עורכי - דין ורואי חשבון מספר השותפים יכול להיות גדול מ-20, כך שלמעשה אין הגבלה במספר השותפים.

רישום שותפות

סעיף 4 לפקודה קובע, כי רישום השותפות ייעשה תוך חודש מיום היווסדה, אולם אם לא נרשמה אין בכך כדי למנוע את היווסדה ופעולתה.

סעיף 7 לפקודה קובע, כי רישום השותפות יהיה באמצעות משלוח הודעה חתומה ע"י השותפים לרשם השותפויות

"רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

(1)   שם השותפות;

(2)   מהות העסק דרך כלל;

(3)   מקומו הראשי של העסק;

(4)   שמו המלא, מענו והגדרו של כל שותף;

(5)   שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך;

(6)   תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה."

ניהול עסקי שותפות

ניהול עסקי השותפות פשוט בעיקרו ואינו דורש עיניינים פורמליים כמו בחברה כדוגמת תקנון, אסיפת בעלי מניות וכדומה. אולם, המלצתנו הינה לערוך הסכם שותפות בין השותפים וזאת על מנת למנוע סכסוכים מיותרים ולמקסם את סיכויי הצלחת העסק. (כפי שיוסבר ביתר פירוט להלן)

חלוקת רווחים בשותפות

חלוקת הרווחים בשותפות תלויה בהגדרת השותפים, כלומר השותפים בינם לבין עצמם רשאים להחליט מה תהיה חלוקת רווחי העסק בינהם.

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת הינה שותפות שאחד או יותר משותופיה אינה חב בכל חובות השותפות, כי אם במקסימום סכום השקעתו בה.

מעמדו של השותף המוגבל פחותה מזה של שותף רגיל ואינו יכול לנהל את עסקי השותפות.

חשוב לציין, כי בניגוד לשותפות רגילה שאינה חייבת ברישום, תנאי לכינונה של שותפות מוגבלת הינו רישומה אצל רשם השותפויות.

הסכם שותפות (תקנות השותפות)

סעיף 20 לפקודה קובע "חובתם של שותפים היא לנהל את עסקי השותפות לתועלת המשותפת, להיות ישרים ונאמנים איש עם רעהו ולמסור לכל שותף או לבא-כוחו חשבונות נכונים ומידע שלם בכל ענין הנוגע לשותפות."

אולם, אין בכך כדי לגרוע מחיוניותו של הסכם השותפות מאחר והוא זה שלמעשה מסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של השותפים, חלוקת הפעילות בינהם, רווחים, פתרון מחלוקות ועוד. עריכת הסכם שותפות בין השותפים תמנע מחלוקות בעתיד ויש בהסכם זה כדי למקסם את הסיכויים להצלחתה.

נושאים עיקריים שייקבלו ביטוי בהסכם השותפות

הקמה ורישום

 • שם השותפות

 • הון השותפות, השקעות בעליה וחלוקת רווחים

 • מטרות השותפות

 • תקופת השותפות

 • ניהול השותפות

 • חלוקת עבודה בין השותפים

 • ניהול ספרי חשבונות השותפות

 • התחייבויות השותפים

 • מנגנון פתרון מחלוקות

 • פירוק השותפות

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת

 • שינוי שם

 • שינוי מען

 • שינוי בפרטי מורשה חתימה

 • שינוי תקנות השותפות (הסכם המייסדים)

 • שינוי מהות העסק

 • שינוי בשותפים ובפרטיהם

 • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

  הרחקת שותף

  סעיף 35 לפקודה קובע, כי שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות, אלא אם ניתנה סמכות לעשות כן בהסכם מפורש שבין השותפים 

  פרישת שותף

סעיף 36 לפקודה קובע, כי במידה ולא הוסכם על תקופה קצובה לקיום השותפות, רשאי כל אחד מהשותפים לפרוש בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב לשאר השותפים על רצונו

פרוק שותפות

פרק ח' לפקודה סעיפים 41-55 עוסקים בפירוק השותפות. השותפות תפורק במקרים הבאים:

 • אם הוקמה לתקופה קצובה – בגמר התקופה

 • אם הוקמה למטרת עסקה יחידה או עסק אקראי בתום העסקה או העסק

 • אם הוקמה לתקופה לא מוגדרת ברגע שאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות

 • כל האמור לעיל הינו בכפוף להסכם שבין השותפים

 • פירוק שותפות לתקופה לא מוגדרת יהיה בתאריך שמסר השותף ואם לא ציין השותף תאריך ייראו את תאריך ההודעה כמועד סיום השותפות

  פירוק מחמת מוות או פשיטת רגל

     מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם.

  פירוק מחמת שעבוד

     במידה ואחד השותפים חושש שחלקו בשותפות עומד להיות משועבד בגין חוב אישי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.

  פירוק מחמת איסור

     בקרות מעשה הגורם לשותפים או לשותפות לעשות מעשה אסור

  פירוק על פי בית המשפט

  בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות בית המשפט במקרים הבאים:

 • בית המשפט השתכנע כי אחד השותפים אינו שפוי בדעתו.

 • אחד השותפים, אינו יכול למלא את חלקו בשותפות בדרך קבע

 • אחד השותפים, לדעת בית המשפט אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות.

 • אחד השותפים, מפר במזיד או בדרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בענינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות.

 • לא ניתן לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.

 • במידה ונוצרו נסיבות שלדעת בית המשפט פירוק השותפות למעשה יהיה צעד של צדק ויושר.

אגרות

 • רישום שותפות כללית 966 ש"ח (מעודכן ל-2015)

 • אגרה שנתית שותפויות (מעודכן 2015)

  • עד 28.2.15 1,130 ש"ח

  • מה-1.3.15 1,502 ש"ח

 

הקמת עסק – עוסק פטור

 בבואך להקים עסק ודאי שקלת את האפשרות להיות עוסק פטור, להלן מידע שיעזור לך להבין את מעמדו המשפטי של העוסק הפטור ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרת עוסק פטור 

חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975 מגדיר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה 79,482 ש"ח (נכון ל-1.1.2015).

עצם הגדרתו של אדם כעוסק פטור, פוטרת אותו מגביית מע"מ בגין עסקאותיו (למעט עסקאות מקרקעין), אולם בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת העוסק הפטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע.פועל יוצא של עובדה זו נותנת לעוסק הפטור יתרון מסחרי שכן העוסק הפטור יכול להציע את שירותיו במחיר זול ממחיר השוק בשיעור של 18% לפחות.

טרם תיקון 23 לחוק המע"מ בשנת 2002 היו קיימות הגדרות כגון: "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור", אולם כיום לאחר תיקון 23 לחוק מס ערך מוסף , הגדרות אלו הוחלפו לעוסק פטור

"  עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;" .

התנהלותו של עוסק פטור אל מול רשויות המס:

בשל העובדה, כי העוסק המורשה פטור מגביית מע"מ וכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע אין לעוסק הפטור כל התנהלות אל מול מע"מ וזאת בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת.

עוסק פטור, אינו מנפיק חשבונית ללקוח, אלא מפיק דרישת תשלום ובעת קבלת הכסף מנפיק קבלה.

בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס האחרות (מס הכנסה, ביטוח לאומי) התנהלותו של העוסק הפטור זהה.

למי עוסק פטור מתאים:

מסגרת זו מתאימה בעיקר לעצמאיים בתחילת דרכם, שכירים שעושים עבודות צדדיות, סטודנטים המעניקים שיעורים פרטיים וכיו"ב.

מי אינו רשאי להיות עוסק פטור:

חשוב לציין, כי בעלי מקצועות חופשיים עפ"י הרשימה להלן אינם רשאים להיות עוסקים פטורים ומוגדרים כעוסק מורשה:

 1. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד,מנהל חשבונות, מתורגמן,סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

 2. נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על  מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

 3. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב.

 

כאמור באם מחזור העסקאות השנתיות נמוך מ 79,482 ש"ח רשאי אדם לסווג את מעמדו כעוסק פטור, אולם מעמד זה טומן בחובו בעייה משמעותית אחת והיא העובדה שגם לקוחותיו השונים של העוסק הפטור ידעו כי מדובר בעסק קטן שמחזור עסקאותיו השנתיות אינו עולה על 79,482 ש"ח, וכך  עשויים לקוחות העוסק הפטור לחשוש כי מדובר בעסק קטן לא מקצועי דיו וכמובן שחוג לקוחותיו מצומצם.

 

 

הקמת עסק- עוסק מורשה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהו סוג ההתאגדות המשפטית המועדף.

להלן סקירה של הגדרת התאגדות משפטית מסוג "עוסק מורשה" , מעמדו המשפטי של העוסק המורשה ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

סעיף 52 (ב) לחוק מס ערך מוסף קובע  " אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק."

כלומר אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית, רשאי להירשם כעוסק מורשה ולמעשה זוהי ההתאגדות המשפטית הפשוטה ביותר בישראל.

טרם פתיחתו של העסק יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לאחר פתיחת התיקים יינתן מס' עוסק ולמעשה בכך הפכתם להיות עצמאיים בישראל.

עוסק מורשה כרוך בתשלום מע"מ וקיזוזו.

מחזור העסקאות

מחזור העסקאות של עוסק מורשה גבוה מ-79,482 (נכון ל1.1.2015) או נמנה עם רשימת בעלי המקצוע החופשיים, שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים, אף אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ79,482.

ישנם שני מסלול דיווח בהתאם למחזור עסאותיכם: מסלול חודשי/ דו חודשי.

השלכות משפטיות

מאחר והעסק הוא למעשה אתם, ההתנהלות העסקית והמשפטית ישירה מול בעל העסק ועל כן האחריות המשפטית היא מלאה, כך שלדוגמא  אם העסק צבר חובות, חובות אלו יהיו חובות פרטיים של בעל העסק ונושי העסק יוכלו לתבוע את בעל העסק באופן אישי להשבת החובות.

 

 

הקמת עסק מסוג עמותה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהי עמותה והאם העסק שברצונך להקים מתאים להגדרת יישות משפטית זו ויכול ליהנות מיתרונותיה.

 - עמותה היא תאגיד בין שני אנשים ו/או חברות או יותר שנתאגדו יחדיו לשם מטרה חוקית משותפת תוך ידיעה כי לא ניתן לחלק רווחים. ניתן לקרוא לגוף עמותה החל מרגע רישומה כעמותה ברשם העמותות. החוק על פיו תפעל העמותה הינו חוק העמותות, תש"ם – 1980.

 • תנאי לכינון העמותה הוא רישומה בפנקס העמותות (ס' 1 לחוק העמותות).

 • עמותות מקדמות מטרות מגוונות כגון: מטרות חברתיות, ציבוריות, תרבותיות...

 • עמותה תמיד תהיה בעלת אחריות מוגבלת (פס"ד פרי העמק נ' שדה יעקב).

 • לא ניתן באופן רשמי לחלק רווחים בין חברי העמותה אלא יש להחזירם למחזור הפעילות של העמותה. עם זאת, ניתן לשלם משכורות גבוהות לעובדים.