Tag - בעלי מניות

האם כדאי להקים חברה בע”מ או לנהל פעילות כעוסק מורשה

טרם הקמת העסק מתחבטים היזמים בשאלה כיצד לנהל את פעילותם העסקית, האם באמצעות חברה או באמצעות עוסק מורשה? במאמר זה ננסה לציין בקצרה את ההבדלים המהותיים בין חברה לעוסק מורשה בתקווה, כי אלו יעזרו לכם לקבל החלטה שקולה יותר מהי המסגרת המשפטית הנכונה בעבורכם ובעבור פעילותכם העסקית:

הגדרת עוסק מורשה וחברה

עוסק מורשה – כל אדם (ולעניין זה אף שותפות), אשר מעוניין להקים עסק עצמאי רשאי לפנות למע"מ ולהירשם כעוסק מורשה. בעת הרישום יקבל העוסק מספר עוסק מורשה (עפ"י רוב ת.ז. של העוסק או מספר השותפות במידה והשותפות רשומה), שישמש כתעודת הזהות של העסק. מרגע הרישום חייב העוסק להנפיק חשבוניות מס בתוספות שיעור המע"מ הקבוע (כיום 17%) בגין כל הכנסה של העסק. הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור – עוסק מורשה - מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו גבוה מ-77,993 ש"ח בשנה. מדווח על הכנסותיו פעם בחודשיים. כמו גם מדווח למס הכנסה וביטוח לאומי. עוסק פטור - במידה וסכום הכנסות העוסק קטנות מסכום של 77,993 ש"ח  בשנה רשאי העוסק לפנות למע"מ ולהיות מוכר כעוסק פטור ולדווח על הכנסותיו והוצאותיו פעם בשנה. חברה  - חברה בע"מ היא גוף משפטי שקיים מתוקף חוק החברות. חברה נוסדת לאחר אישור רשם החברות על רישומה וקבלת מספר חברה. כל אדם רשאי להקים חברה כל עוד מטרות החברה  חוקיות. כיום גם אדם אחד רשאי להקים חברה (חברת יחיד) חברה חייבת שיהיה לה תקנון שם יצויינו – פרטים בדבר  הון המניות, הגבלת האחריות של בעלי המניות, זכויות וחובות של בעלי המניות ואופי ניהול החברה. חברה בעירבון מוגבל – לרוב תהיה החברה בעירבון מוגבל, היינו במקרה של קריסת החברה עקב חובות כספיים, יהיו בעלי המניות בחברה אחראים לחובות אלו עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. במקרים מסויימים בהם ניתן יהיה להוכיח שבעלי המניות לא  פעלו עפ"י הנדרש בדין ניתן  יהיה לחייב את בעלי המניות במלוא חובות החברה על ידי הליך הנקרא הרמת מסך ההתאגדות. יובהר, כי בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין אינם יכולים להקים חברות בעירבון מוגבל ולעולם יהיו אחראים למלוא חובות חברתם!

תהליך ההקמה

עוסק מורשה -  על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. כיום מתאפשרת פתיחת תיקים אלו באמצעות האינטרנט. חברה – על מנת להקים חברה יש להגיש מסמכי פתיחת חברה לרשם החברות (בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה של 2,558 ש"ח לרשם החברות) וכן תיק במס הכנסה ובמע"מ. במידה והחברה מעסיקה עובדים יש לפתוח תיק בביטוח הלאומי ותיק ניכויים במס הכנסה.

אחריות

עוסק מורשה – ניהול עסקים באמצעות עוסק מורשה משמעותו, כי הבעלים אחראים באופן אישי לכל הפעילות העסקית, לרבות אחריות פיננסית במקרה של הפסדים כספיים, אחריות פלילית במקרה של הגשת כתב אישום לדוגמא בניית פרגולה או סגירת חורף ללא היתר. חברה – קיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי מניותיה כך, שבמקרה של הפסדים ניתן לתבוע את החברה ולא את בעלי מניותיה באופן אישי. חשוב לציין, כי במידה ובעלי המניות ערבים באופן אישי לחובות החברה (חלקם או כולם) ניתן לתבוע אותם באופן אישי בגין ערבותם זו.

מס על הכנסה

עוסק מורשה – הכנסתו האישית של עוסק מורשה הינה על פי מדרגות מס עד לתקרה של 45%. תשלום זה עפ"י מדרגות המס משולם כמקדמה לרשויות המס פעם בחודשיים. בסוף שנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי מתבצעת בדיקה במידה והמקדמות עלו על ההכנסה יהיה הנישום זכאי להחזר המס העודף ממס הכנסה. חברה – שיעור מס החברות בשנת 2012 הינו 25%. בעלי מניותיה של החברה אם מועסקים על ידה (כלומר השותפים) ממוסים עפ"י גובה משכורתם כשכירים לכל דבר. בנוסף במידה ובסוף שנה קיימים לחברה רווחים (דיבידנדים) ובעלי המניות רוצים להוציא רווחים אלו מהחברה ממוסה הדיבדנד בשיעור של 25% טרם החלוקה לבעלי המניות.

ביטוח לאומי

עוסק מורשה -  חייב בתשלום ביטוח לאומי של אחוז מסויים מהרווח. חברה – חברה אינה משלמת ביטוח לאומי. בעלי המניות בחברה משלמים ביטוח לאומי כשכירים לכל דבר עפ"י גובה הכנסתם.

ניהול פנקסי חשבונות

עוסק מורשה – רשאי לבחור האם לנהל את פנקסי החשבונות בצורה כפולה או יחידנית. חברה -  חייבת לנהל פנקס חשבונות כפול.

הפסקת פעילות

עוסק מורשה – במקרה של הפסקת פעילות ובמידה ולא קיימים חובות כל שהם, תהליך סגירת העוסק מורשה (שותפות) מול רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי פשוט ומהיר. חברה – במקרה של הפסקת פעילות, יהיה צורך בפירוקה של החברה וקבלת סטטוס "מחוקה ומחוסלת" ברשם החברות. פעולה זו ארוכה ומסובכת, אף כי כיום קיימים תהליכים מזורזים, לדוגמא: חברת יחיד המתפרקת מרצון ללא חובות כלשהם

 סוגי פירוק חברה

פירוק מרצון – בעלי מניות החברה יוזמים את הפירוק מרצונם. פירוק ע"י/בפיקוח בית המשפט -  הפירוק מתבצע ע"י ו/או בפיקוח בית המשפט. בית המשפט המוסמך לעניין זה הינו בית המשפט המחוזי. פירוק ע"י נושים – מתבצע כאשר החברה אינה משלמת את חובותיה לנושים השונים, לרבות עובדי החברה עצמה ואלו ביוזמתם פונים לבית המשפט על מנת לפרק את החברה.

תדמית ומוניטין

לרוב התדמית הקיימת לחברה אל מול לקוחותיה, ספקיה, רשויות גבוה יותר במקרה של חברה מאשר זה של העוסק המורשה שלרוב נתפס כעסק קטן ללא היקפים /ואו פעילות נרחבים.

האם להקים חברה?

האם להקים חברה?

לא פעם עולה שאלה איזו התאגדות משפטית עדיפה? חברה או עסק מורשה?

ובכן כמו תמיד התשובה תיבחן עפ"י דרישות העסק המתהווה, תוך התייעצות עם רו"ח וזאת על מנת להבטיח שסוג ההתאגדות מתאים לפעילות ולמחזורים הכספיים הצפויים.

מהי חברה?

חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה שהתאגדה ונרשמה כדין במרשם החברות ולפי חוק החברות התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות") . ולפיכך החברה בניגוד לבעלי מניותיה נושאת בחובות ובזכויות הקשורים לפועלה החל מיום פעילותה הראשון ועד ליום פירוקה.

זכות ההתאגדות

עפ"י החוק כל  אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את  החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

מספר בעלי המניות- חוק החברות התשנ"ט -1999 קובע כי חברה יכולה להיות של בעל מניות אחד.

משמעות הבעלות בחברה

נכסי החברה ורכושה שייכים לה, ועל כן הבעלות בחברה הינה באמצעות החזקת המניות  בה. הזכות לקבלת דיבידנד (רווח) תלויה ויחסית לכמות המניות בבעלות בעל המניות.

חשיבותה של החברה

חשיבותה העיקרית של החברה נובעת מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה מזו של בעלי המניות שלה. למעשה קיים חיץ בין החברה ובעלי מניותיה הנקרא בעגה המקצועית מסך ההתאגדות שללא הסרתו לא ניתן יהיה לחייב בעל מניות בחובות החברה.

הרמת מסך ההתאגדות

סעיף 6 לחוק החברות קובע כי מסך ההתאגדות יורם אך ורק אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

 (1) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

 (2) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה;

(3) אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החל.

לפיכך נובע, שבעלי המניות אינם חבים בחובות החברה ואינם חשופים לתביעות מנושי החברה, עקרון זה מאפשר לחברה למקסם את יכולותיה הכלכליות תוך נטילת סיכונים, יחד עם זאת יובהר, כי עיקרון זה הביא חברות וגופים רבים במשק לבקש ערבויות אישיות מבעלי המניות בחברה על מנת למנוע מצב בו נושי החברה יעמדו בפני שוקת שבורה בבואם לפרוע את החובות שאותם חבה להם החברה.

רצינות עסקית

חשוב מאוד לציין בעניין זה שרבים מהעסקים ומהגופים בישראל נוטים לראות בחברה כלי אלמנטארי להתנהלות עסקית, כך שעצם הקמת החברה יקל על בעלי מניותיה בהתנהלות היומיומית

לסיכום

היתרון המרכזי בהקמתה של חברה נעוץ בעובדה כי החברה הינה בעלת אישיות משפטית עצמאית באופן המקנה הגנה לבעלי מניות החברה מפני נושיה. לפיכך, כאשר מעוניינים ליטול סיכונים והתחייבויות במסגרת העסק, אך מעוניינים להגן על הרכוש האישי והפרטי, הקמתה של החברה וניהול העסקים באמצעותה הוא פתרון הולם נכון וראוי.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.