Tag - אחריות משפטית

העסקת עובדים

ההחלטה לפתוח עסק עצמאי מעמידה את בעליו בפני סיטואציה חדשה לחלוטין והיא העסקת עובדים.

האחריות המשפטית הכרוכה בהעסקת עובדים הינה משמעותית ביותר ובמאמר זה נבחן באופן קצר ותמציתי את הסוגיות העיקריות בכל הקשור להעסקת עובדים.

העסקת עובדים מחייבת את המעסיק בדיווח לרשויות המס ולפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי במשרד השומה באישור שבו מתנהל העסק.

באחריות המעסיק לדווח לפקיד השומה על משכורתו של העובד ולהעביר למס הכנסה כל חודש את המס שנוכה במקור ממשכורתו של העובד.

כמו כן באחריותו של המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, לרבות אם מדובר בעובדים זמניים ועובדים זרים. אי תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות הינם עבירה פלילית!

על המעביד חלה חובת הודעה לעובד על תנאי העסקתו הכוללים בין השאר את הנושאים הבאים:  זהות המעביד והעובד, תאריך התחלת העבודה ומשך תקופת העבודה, תיאור התפקיד

ציון שמו ותוארו של הממונה הישיר על העובד

סך כל התשלומים המגיעים לעובד,  ומועדי התשלום (במידה והשכר נקבע על פי דירוג בעקבות הסכם קיבוצי יש לציין את הדירוג ודרגת העובד)

אורכו של יום העבודה או שבוע העבודה, סוגי תשלומים של המעביד והעובד עבור תנאים סוציאליים ופירוט שמות הגופים אליהם מועברים הכספים ועוד.

חשוב לציין כי בכל מקרה של שינוי תנאי העסקה חלה חובה על המעביד ליידע את העובד בדרך של מתן הודעה, למעט אם מדובר בשינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

בנוסף לכך על המעסיק להיות ער לנושאים רבים אחרים המעוגנים בדין כגון:

שכר מינימום, הוצאות נסיעה, שעות עבודה ומנוחה, הפסקות, חופשה שנתית, ימי אבל, דמי חגים, דמי הבראה, דמי מחלה, איסור שכר כולל, הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, פנקס שעות עבודה, הודעה מוקדמת לעובד בשכר, הטרדה מינית במקום העבודה, סיום יחסי עבודה, שימוע לעובדים, פיצויי פיטורין, פנסיה חובה ועוד.

כאמור לעיל מופיעים הנושאים העיקריים שעליהם חובה לתת את הדעת בעת העסקת עובדים, לפיכך התייעצות עם עורך דין בכל הקשור להעסקת עובדים עשויה למנוע הסתבכויות מיותרות בעתיד שלא פעם נגרמות בשל חוסר ידיעה ולא בשל כוונת מכוון.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף, ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.