חברה או עוסק מורשה

הקמת עסק-שותפות

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך האם שותפות היא ההתאגדת המשפטית המתאימה לך. במאמר זה ננסה להסביר מהי שותפות, מעמדה המשפטי של ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

הגדרתה של שותפות מופיעה בפקודת השותפויות  התשל"ה – 1975 ובה מצויין כי שותפות היא  קבוצה של 2-20 איש שהתאגדה יחדיו לשם הקמת עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) משותף לשם הפקת רווחים. סעיף 3 (א) לפקודה קובע תנאי למספר החברים בשותפות על פיו בשותפות של עורכי - דין ורואי חשבון מספר השותפים יכול להיות גדול מ-20, כך שלמעשה אין הגבלה במספר השותפים.

רישום שותפות

סעיף 4 לפקודה קובע, כי רישום השותפות ייעשה תוך חודש מיום היווסדה, אולם אם לא נרשמה אין בכך כדי למנוע את היווסדה ופעולתה.

סעיף 7 לפקודה קובע, כי רישום השותפות יהיה באמצעות משלוח הודעה חתומה ע"י השותפים לרשם השותפויות

"רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

(1)   שם השותפות;

(2)   מהות העסק דרך כלל;

(3)   מקומו הראשי של העסק;

(4)   שמו המלא, מענו והגדרו של כל שותף;

(5)   שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך;

(6)   תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה."

ניהול עסקי שותפות

ניהול עסקי השותפות פשוט בעיקרו ואינו דורש עיניינים פורמליים כמו בחברה כדוגמת תקנון, אסיפת בעלי מניות וכדומה. אולם, המלצתנו הינה לערוך הסכם שותפות בין השותפים וזאת על מנת למנוע סכסוכים מיותרים ולמקסם את סיכויי הצלחת העסק. (כפי שיוסבר ביתר פירוט להלן)

חלוקת רווחים בשותפות

חלוקת הרווחים בשותפות תלויה בהגדרת השותפים, כלומר השותפים בינם לבין עצמם רשאים להחליט מה תהיה חלוקת רווחי העסק בינהם.

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת הינה שותפות שאחד או יותר משותופיה אינה חב בכל חובות השותפות, כי אם במקסימום סכום השקעתו בה.

מעמדו של השותף המוגבל פחותה מזה של שותף רגיל ואינו יכול לנהל את עסקי השותפות.

חשוב לציין, כי בניגוד לשותפות רגילה שאינה חייבת ברישום, תנאי לכינונה של שותפות מוגבלת הינו רישומה אצל רשם השותפויות.

הסכם שותפות (תקנות השותפות)

סעיף 20 לפקודה קובע "חובתם של שותפים היא לנהל את עסקי השותפות לתועלת המשותפת, להיות ישרים ונאמנים איש עם רעהו ולמסור לכל שותף או לבא-כוחו חשבונות נכונים ומידע שלם בכל ענין הנוגע לשותפות."

אולם, אין בכך כדי לגרוע מחיוניותו של הסכם השותפות מאחר והוא זה שלמעשה מסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של השותפים, חלוקת הפעילות בינהם, רווחים, פתרון מחלוקות ועוד. עריכת הסכם שותפות בין השותפים תמנע מחלוקות בעתיד ויש בהסכם זה כדי למקסם את הסיכויים להצלחתה.

נושאים עיקריים שייקבלו ביטוי בהסכם השותפות

הקמה ורישום

 • שם השותפות

 • הון השותפות, השקעות בעליה וחלוקת רווחים

 • מטרות השותפות

 • תקופת השותפות

 • ניהול השותפות

 • חלוקת עבודה בין השותפים

 • ניהול ספרי חשבונות השותפות

 • התחייבויות השותפים

 • מנגנון פתרון מחלוקות

 • פירוק השותפות

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת

 • שינוי שם

 • שינוי מען

 • שינוי בפרטי מורשה חתימה

 • שינוי תקנות השותפות (הסכם המייסדים)

 • שינוי מהות העסק

 • שינוי בשותפים ובפרטיהם

 • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

  הרחקת שותף

  סעיף 35 לפקודה קובע, כי שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות, אלא אם ניתנה סמכות לעשות כן בהסכם מפורש שבין השותפים 

  פרישת שותף

סעיף 36 לפקודה קובע, כי במידה ולא הוסכם על תקופה קצובה לקיום השותפות, רשאי כל אחד מהשותפים לפרוש בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב לשאר השותפים על רצונו

פרוק שותפות

פרק ח' לפקודה סעיפים 41-55 עוסקים בפירוק השותפות. השותפות תפורק במקרים הבאים:

 • אם הוקמה לתקופה קצובה – בגמר התקופה

 • אם הוקמה למטרת עסקה יחידה או עסק אקראי בתום העסקה או העסק

 • אם הוקמה לתקופה לא מוגדרת ברגע שאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות

 • כל האמור לעיל הינו בכפוף להסכם שבין השותפים

 • פירוק שותפות לתקופה לא מוגדרת יהיה בתאריך שמסר השותף ואם לא ציין השותף תאריך ייראו את תאריך ההודעה כמועד סיום השותפות

  פירוק מחמת מוות או פשיטת רגל

     מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם.

  פירוק מחמת שעבוד

     במידה ואחד השותפים חושש שחלקו בשותפות עומד להיות משועבד בגין חוב אישי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.

  פירוק מחמת איסור

     בקרות מעשה הגורם לשותפים או לשותפות לעשות מעשה אסור

  פירוק על פי בית המשפט

  בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות בית המשפט במקרים הבאים:

 • בית המשפט השתכנע כי אחד השותפים אינו שפוי בדעתו.

 • אחד השותפים, אינו יכול למלא את חלקו בשותפות בדרך קבע

 • אחד השותפים, לדעת בית המשפט אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות.

 • אחד השותפים, מפר במזיד או בדרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בענינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות.

 • לא ניתן לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.

 • במידה ונוצרו נסיבות שלדעת בית המשפט פירוק השותפות למעשה יהיה צעד של צדק ויושר.

אגרות

 • רישום שותפות כללית 966 ש"ח (מעודכן ל-2015)

 • אגרה שנתית שותפויות (מעודכן 2015)

  • עד 28.2.15 1,130 ש"ח

  • מה-1.3.15 1,502 ש"ח

 

הקמת עסק- עוסק מורשה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהו סוג ההתאגדות המשפטית המועדף.

להלן סקירה של הגדרת התאגדות משפטית מסוג "עוסק מורשה" , מעמדו המשפטי של העוסק המורשה ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

סעיף 52 (ב) לחוק מס ערך מוסף קובע  " אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק."

כלומר אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית, רשאי להירשם כעוסק מורשה ולמעשה זוהי ההתאגדות המשפטית הפשוטה ביותר בישראל.

טרם פתיחתו של העסק יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לאחר פתיחת התיקים יינתן מס' עוסק ולמעשה בכך הפכתם להיות עצמאיים בישראל.

עוסק מורשה כרוך בתשלום מע"מ וקיזוזו.

מחזור העסקאות

מחזור העסקאות של עוסק מורשה גבוה מ-79,482 (נכון ל1.1.2015) או נמנה עם רשימת בעלי המקצוע החופשיים, שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים, אף אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ79,482.

ישנם שני מסלול דיווח בהתאם למחזור עסאותיכם: מסלול חודשי/ דו חודשי.

השלכות משפטיות

מאחר והעסק הוא למעשה אתם, ההתנהלות העסקית והמשפטית ישירה מול בעל העסק ועל כן האחריות המשפטית היא מלאה, כך שלדוגמא  אם העסק צבר חובות, חובות אלו יהיו חובות פרטיים של בעל העסק ונושי העסק יוכלו לתבוע את בעל העסק באופן אישי להשבת החובות.

 

 

הקמת עסק מסוג עמותה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהי עמותה והאם העסק שברצונך להקים מתאים להגדרת יישות משפטית זו ויכול ליהנות מיתרונותיה.

 - עמותה היא תאגיד בין שני אנשים ו/או חברות או יותר שנתאגדו יחדיו לשם מטרה חוקית משותפת תוך ידיעה כי לא ניתן לחלק רווחים. ניתן לקרוא לגוף עמותה החל מרגע רישומה כעמותה ברשם העמותות. החוק על פיו תפעל העמותה הינו חוק העמותות, תש"ם – 1980.

 • תנאי לכינון העמותה הוא רישומה בפנקס העמותות (ס' 1 לחוק העמותות).

 • עמותות מקדמות מטרות מגוונות כגון: מטרות חברתיות, ציבוריות, תרבותיות...

 • עמותה תמיד תהיה בעלת אחריות מוגבלת (פס"ד פרי העמק נ' שדה יעקב).

 • לא ניתן באופן רשמי לחלק רווחים בין חברי העמותה אלא יש להחזירם למחזור הפעילות של העמותה. עם זאת, ניתן לשלם משכורות גבוהות לעובדים.

האם כדאי להקים חברה בע”מ או לנהל פעילות כעוסק מורשה

טרם הקמת העסק מתחבטים היזמים בשאלה כיצד לנהל את פעילותם העסקית, האם באמצעות חברה או באמצעות עוסק מורשה? במאמר זה ננסה לציין בקצרה את ההבדלים המהותיים בין חברה לעוסק מורשה בתקווה, כי אלו יעזרו לכם לקבל החלטה שקולה יותר מהי המסגרת המשפטית הנכונה בעבורכם ובעבור פעילותכם העסקית:

הגדרת עוסק מורשה וחברה

עוסק מורשה – כל אדם (ולעניין זה אף שותפות), אשר מעוניין להקים עסק עצמאי רשאי לפנות למע"מ ולהירשם כעוסק מורשה. בעת הרישום יקבל העוסק מספר עוסק מורשה (עפ"י רוב ת.ז. של העוסק או מספר השותפות במידה והשותפות רשומה), שישמש כתעודת הזהות של העסק. מרגע הרישום חייב העוסק להנפיק חשבוניות מס בתוספות שיעור המע"מ הקבוע (כיום 17%) בגין כל הכנסה של העסק. הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור – עוסק מורשה - מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו גבוה מ-77,993 ש"ח בשנה. מדווח על הכנסותיו פעם בחודשיים. כמו גם מדווח למס הכנסה וביטוח לאומי. עוסק פטור - במידה וסכום הכנסות העוסק קטנות מסכום של 77,993 ש"ח  בשנה רשאי העוסק לפנות למע"מ ולהיות מוכר כעוסק פטור ולדווח על הכנסותיו והוצאותיו פעם בשנה. חברה  - חברה בע"מ היא גוף משפטי שקיים מתוקף חוק החברות. חברה נוסדת לאחר אישור רשם החברות על רישומה וקבלת מספר חברה. כל אדם רשאי להקים חברה כל עוד מטרות החברה  חוקיות. כיום גם אדם אחד רשאי להקים חברה (חברת יחיד) חברה חייבת שיהיה לה תקנון שם יצויינו – פרטים בדבר  הון המניות, הגבלת האחריות של בעלי המניות, זכויות וחובות של בעלי המניות ואופי ניהול החברה. חברה בעירבון מוגבל – לרוב תהיה החברה בעירבון מוגבל, היינו במקרה של קריסת החברה עקב חובות כספיים, יהיו בעלי המניות בחברה אחראים לחובות אלו עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. במקרים מסויימים בהם ניתן יהיה להוכיח שבעלי המניות לא  פעלו עפ"י הנדרש בדין ניתן  יהיה לחייב את בעלי המניות במלוא חובות החברה על ידי הליך הנקרא הרמת מסך ההתאגדות. יובהר, כי בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין אינם יכולים להקים חברות בעירבון מוגבל ולעולם יהיו אחראים למלוא חובות חברתם!

תהליך ההקמה

עוסק מורשה -  על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. כיום מתאפשרת פתיחת תיקים אלו באמצעות האינטרנט. חברה – על מנת להקים חברה יש להגיש מסמכי פתיחת חברה לרשם החברות (בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה של 2,558 ש"ח לרשם החברות) וכן תיק במס הכנסה ובמע"מ. במידה והחברה מעסיקה עובדים יש לפתוח תיק בביטוח הלאומי ותיק ניכויים במס הכנסה.

אחריות

עוסק מורשה – ניהול עסקים באמצעות עוסק מורשה משמעותו, כי הבעלים אחראים באופן אישי לכל הפעילות העסקית, לרבות אחריות פיננסית במקרה של הפסדים כספיים, אחריות פלילית במקרה של הגשת כתב אישום לדוגמא בניית פרגולה או סגירת חורף ללא היתר. חברה – קיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי מניותיה כך, שבמקרה של הפסדים ניתן לתבוע את החברה ולא את בעלי מניותיה באופן אישי. חשוב לציין, כי במידה ובעלי המניות ערבים באופן אישי לחובות החברה (חלקם או כולם) ניתן לתבוע אותם באופן אישי בגין ערבותם זו.

מס על הכנסה

עוסק מורשה – הכנסתו האישית של עוסק מורשה הינה על פי מדרגות מס עד לתקרה של 45%. תשלום זה עפ"י מדרגות המס משולם כמקדמה לרשויות המס פעם בחודשיים. בסוף שנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי מתבצעת בדיקה במידה והמקדמות עלו על ההכנסה יהיה הנישום זכאי להחזר המס העודף ממס הכנסה. חברה – שיעור מס החברות בשנת 2012 הינו 25%. בעלי מניותיה של החברה אם מועסקים על ידה (כלומר השותפים) ממוסים עפ"י גובה משכורתם כשכירים לכל דבר. בנוסף במידה ובסוף שנה קיימים לחברה רווחים (דיבידנדים) ובעלי המניות רוצים להוציא רווחים אלו מהחברה ממוסה הדיבדנד בשיעור של 25% טרם החלוקה לבעלי המניות.

ביטוח לאומי

עוסק מורשה -  חייב בתשלום ביטוח לאומי של אחוז מסויים מהרווח. חברה – חברה אינה משלמת ביטוח לאומי. בעלי המניות בחברה משלמים ביטוח לאומי כשכירים לכל דבר עפ"י גובה הכנסתם.

ניהול פנקסי חשבונות

עוסק מורשה – רשאי לבחור האם לנהל את פנקסי החשבונות בצורה כפולה או יחידנית. חברה -  חייבת לנהל פנקס חשבונות כפול.

הפסקת פעילות

עוסק מורשה – במקרה של הפסקת פעילות ובמידה ולא קיימים חובות כל שהם, תהליך סגירת העוסק מורשה (שותפות) מול רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי פשוט ומהיר. חברה – במקרה של הפסקת פעילות, יהיה צורך בפירוקה של החברה וקבלת סטטוס "מחוקה ומחוסלת" ברשם החברות. פעולה זו ארוכה ומסובכת, אף כי כיום קיימים תהליכים מזורזים, לדוגמא: חברת יחיד המתפרקת מרצון ללא חובות כלשהם

 סוגי פירוק חברה

פירוק מרצון – בעלי מניות החברה יוזמים את הפירוק מרצונם. פירוק ע"י/בפיקוח בית המשפט -  הפירוק מתבצע ע"י ו/או בפיקוח בית המשפט. בית המשפט המוסמך לעניין זה הינו בית המשפט המחוזי. פירוק ע"י נושים – מתבצע כאשר החברה אינה משלמת את חובותיה לנושים השונים, לרבות עובדי החברה עצמה ואלו ביוזמתם פונים לבית המשפט על מנת לפרק את החברה.

תדמית ומוניטין

לרוב התדמית הקיימת לחברה אל מול לקוחותיה, ספקיה, רשויות גבוה יותר במקרה של חברה מאשר זה של העוסק המורשה שלרוב נתפס כעסק קטן ללא היקפים /ואו פעילות נרחבים.